Strong Girl Nam-soon,Strong Woman Kang Nam Soon/大力女子姜南順

6.0還行

分類:韓劇韓國2023

主演:李瑜美 金廷恩 金海淑 邕聖祐 邊佑錫 朱宇宰  

導演:金正植 ??? 

《Strong Girl Nam-soon,Strong Woman Kang Nam Soon/大力女子姜南順》劇情簡介

一位擁有超強力量的年輕女子回到韓國尋找她的親生家庭,卻卷入了一場考驗她能力的毒品案。詳情

廣告招租 TG:@yanky00199影城